اخبار و اطلاعیه ها
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
فرصتهای سرمایه گذاری استان دیوانیه عراق تاریخ نگارش : شنبه 1398/1/31


سازمان توسعه تجارت در خصوص فرصتهای سرمایه گذاری استان دیوانیه عراق اطلاع رسانی کرد.