خلاصه اي از بخشهاي اساسنامه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

خلاصه اي از بخشهاي اساسنامه، مرتبط با اعضاء اتحاديه صادركنندگان گياهان دارويي و فراورده هاي غذايي ايران

(صمغ ، ريشه ، دانه و زعفران )


اتحاديه صادركنندگان گياهان دارويي و فراورده هاي غذايي ايران وابسته به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه بعداً از نظر رعايت اختصار به ترتيب " اتحاديه و اتاق " ناميده خواهد شد به منظور بهبود وتوسعه صادرات گياهان داروئي، فرآورده هاي غذائي، صمغ ، دانه ، ريشه هاي گياهي و زعفران طبق مواد اساسنامه تشكيل گرديده است.
 


( فصل اول -  هــــــــــــدف )


ماده ۱:  حفظ و حمايت از منافع اعضاي اتحاديه و اقدام جدي براي جلوگيري از رقابت هاي ناسالم و مضـــــر و عواملي كه موجب ركود و بحران بازار گياهان دارويي و فراورده هاي غذايي ايران و سد راه پيشرفت آن مي باشد.
ماده ۲:  همكاري با سازمان هاي دولتي و جذب حمايت آنها خصوصاً وزارت اقتصاد –وزارت كشاورزي و سازمان منابع طبيعي، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران – مركز توسعه تجارت ايران و ساير مؤسسات زيربط جهت توسعه صادرات كالاهاي تحت پوشش خود از طريق ممكنه.

ماده ۳:   همكاري و هماهنگي با اتاق در راه اجراي سياستهاي بازرگاني و تبادل نظر در زمينه بهبود وضع توليد و صادرات.
ماده ۴:  شركت در نمايشگاهها – ايجاد غرفه ها در مراكز مهم بازرگاني بين المللي و اعزام هياْت هاي مخصوص جهت بازاريابي به نقاط مختلف جهان.
ماده ۵:  ايجاد دفتر براي جمع آوري اطلاعات و آمار از طريق ارتباط با مؤسسات صلاحيت دار داخلي و خارجي و انتشار نتايج مطالعات به منظور راهنمايي صادر كنندگان.
 


( فصل دوم - شرايط عضــــــــــويت )


ماده۶:  كليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به امر صادرات گياهان دارويي و فراورده هاي غذايي ايران اشتغال ورزند و همچنين بازرگانان و شركت هاي بازرگاني كه در رشته خدمات مربوط به صادرات گياهان دارويي و فراورده هاي غذايي ايران فعاليت مي نمايند با قبول مفاد اين اساسنامه و تعهد انجام مقررات آن به عضويت اتحاديه پذيرفته مي شوند.
تبصره: اتباع خارجي در صورت عمل متقابل كشور متبوعه با تصويب هيئت مديره مي توانند به عضويت اتحاديه پذيرفته شوند.
ماده ۷:  اتخاذ تصميم در قبول عضو جديد با رعايت شرايط ماده (6) اين اساسنامه با تصويب هيأت مديره خواهد بود.
تبصره:  اتحاديه مي تواند اشخاص مطلع و بصير را به عنوان عضو وابسته و افتخاري يا مشاور قبول نمايد. اشخاص مزبور بنا به دعوت هيأت مديره مي توانند در جلسات هيأت مديره شركت نموده در موارد مختلف بدون حق رأي اظهار نظر نمايند.
ماده ۸: منـــــــــابع درآ‌مد اتحاديه به شرح زير است:
الف: وروديه
ب: حق عضويت
پ:  حق داوري
ت: هيأت مديره بنا بر پيشنهاد هيأت رئيسه مي توانند منابع درآمد ديگري را براي تأمين هزينه هاي اتحاديه تصويب و به موقع اجراء در آورد.
تبصره: حق عضويت در موقع صدور يا تمديد كارت عضويت (‌ هر سال  يك بار )‌ اخذ مي گردد.
 


( فصل سوم - ســـــــــــازمان )


ماده۹: سازمان اتحاديه متشكل است از:
الف: مجـــمع عمومـــــــي
ب: هيــــــأت رئيســـــــــه
پ: دبير خانه
مجـــــــــامع عمـــــــمو مي
ماده۱۰: مجمع عمومي بدو صورت به طور عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.
الف: مجمع عمومي عادي مركب از كليه اعضاء اتحاديه هر سال لااقل يك بار به دعوت هيأت رئيسه با درج آگهي در نشريه هفتگي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران – تهران تشكيل خواهد شد.