عضويت در اتحاديه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

خواهشمند است پس از تصويب عضويت اين شركت در اتحاديه صادركنندگان گياهان دارويي و فرآورده هاي غذايي ايران دستور فرماييد كارت عضويت به نام اين شركت صادر گردد. در ضمن بدينوسيله تعهد مي نمايم :


1.در امر صادرات كالاهاي كشور سعي و جديت كامل نمايم تا كالاي صادره توسط اين شركت از لحاظ مرغوبيت جنس در سطح بالا و برابر استانداردهاي بين المللي باشد.
2.چنانچه اتحاديه با كسب موافقت اعضاء و براي كسب تسهيلات در صدور كالا تعهداتي را در برابر سازمان هاي دولتي كشور قبول نمايد و آن تعهدات مربوط به كالاهاي صادره توسط اين شركت نيز باشد اين شركت بدينوسيله متعهد و ملتزم مي گردد تا بمحض اطلاع اتحاديه براي انجام تعهد سپرده شده به نسبت آنچه به اين شركت تعلق خواهد گرفت اقدام فوري مبذول نمايد.
3.متعهد مي گردد توصيه ها و نظرات اتحاديه را فورا" به مرحله اجراء بگذارد.
4.تعهد مي نمايد از رقابت هاي ناسالم و مضر كه نتيجه آن زيان كلي هم به ساير اعضاء اتحاديه و هم به صادرات كشور خواهد بود جدا" پرهيز شود.
5.تعهد اخلاقي مي نمايم تا در بالا بردن اعتبار و حيثيت اتحاديه از راه به كار بردن صحيح مقررات كوشا باشم.

 


اخطار :

چنانچه در ظرف يكسال بيش از سه شكايت از خريداران خارجي به اتحاديه برسد كه مورد تاييد كميسيون رسيدگي به شكايات اتحاديه قرار گيرد، اتحاديه حق خواهد داشت كارت عضويت اين بازرگاني و يا شركت را لغو نمايد.

 

                                      
مدارك مورد نياز جهت عضويت:


1.  فرم تكميل شده تقاضاي عضويت.
2.  فتوكپي شناسنامه مدير عامل يا متقاضي ( در مورد شخصيت هاي حقوقي ).
3.  سه قطعه عكس 4×3 مدير عامل يا متقاضي.
4.  فتوكپي اساسنامه شركت ( در مورد شركتها ).
5.  فتوكپي روزنامه رسمي كشور كه آگهي تاسيس شركت در آن مندرج است (در مورد شركتها ).
6.  فتوكپي اظهار نامه ثبت دفاتر تجاري.
7.  فتوكپي اجاره نامه محل كار يا فتوكپي ورقه مالكيت.
8.  گواهي دو نفر معرف از اعضاء اتحاديه كه لااقل سه سال سابقه عضويت اتحاديه را داشته باشند.
9.  داشتن حداقل سرمايه ثبت شده پنج ميليون ريال.
10. طبق تصویب هیئت مدیره مورخ 26 فروردین 1398 مقرر شد برای اعضاء عادی اتحادیه ، اعضاء هیئت مدیره
 و افراد جدید طالب عضویت مبلغ 12000000 ریال معادل یک میلیون و          دویست هزار تومان حق عضویت به شماره حساب 69624148/10 بانک ملت شعبه شرکت نفت در وجه اتحادیه صادرکنندگان گیاهان داروئی واریز و اصل حواله به آدرس اتحادیه ارسال گردد.
11  فتوكپي كارت عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.