اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده های غذایی ایران
Contact us
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tel:

009821-88921090-3

fax:

009821-88834017

e-mail:info@ihsta.ir

address:

No.43,Golestan bldg.,hosseini St.,karimkhan Ave.,Tehran 1585843117 IRAN

Name :
Email :
Phone :
Contact to :
Message :